Märkesstatus

Workshop för ert varumärke

Märkesstatus är en workshop som både bidrar till organisationens sammanhållning genom att alla får komma till tals, som ger konkret input kring framtida strategiska val.

Aktivera både ledningsgruppen och personalen under en 3 timmars övning och skapa en gemensam lägesbild kring hur ert varumärke svarar upp mot ert kunderbjudande.

Vi går på djupet kring styrkor och svagheter och undersöker vad som verkligen är viktigt för att tillgodose er marknad på kort och lång sikt.

SYFTE

Ambitionen med märkesstatus är att engagera och skapa samsyn kring hur och varför ni valt att ladda varumärket med aktuellt innehåll.

Omfattning

Märkesstatus erbjuds i olika omfattning som utgår från vilka grupper som ska vara med och bidra med insikter.

Nivå 1: En grupp av deltagare med 5-15 personer.

Nivå 2: Flera parallella grupper med 5-15 personer/grupp.

Nivå 3: En eller flera grupper samt mappade insikter från kunder och prospekt.

Resultat

Märkesstatus ger ett omedelbart resultat under pågående workshop. Vi kommer utgå från varumärkets styrkor och svagheter samt betydelsefulla framgångsfaktorer.

Nivå 1 ger bra strategiskt input med samsyn hos deltagande grupp.

Nivå 2 bidrar en bredare samsyn där flera parallella grupper bidrar och ger sin syn på ett gemensamt underlag.

Nivå 3 jämför intern samsyn mot den externa synen på varumärket.

Samtliga nivåer ger ett direkt resultat i form av en övergripande analys kring vad som är viktigt och områden som kan förbättras och vidareutvecklas.
Nivå 3 omfattas även av en efterföljande skriftlig rapport där den interna synen jämförs med den externa.

INTERNT

Genomförande

Under ledning av oss på Edenvik aktiveras en eller flera grupper. Vi sitter ner tillsammans och brainstormar med Post-ITs och röstningsförfarande som ger ett omedelbart resultat.

Vi kommer gå igenom:

 • Vad som bidrar till framgång i branschen
 • Styrkor och svagheter kopplat till framgångsfaktorer
 • Kundens syn på varumärket
EXTERNT

Genomförande

Kunder och prospekts bjuds in för att ge sin syn på varumärket samt behovet kopplat till affärsbeslut.

 • Enkät som distribueras via mail och sociala medier. Alternativt telefonintervjuer.
 • 3 snabba frågor:
  1. Vad är avgörande vid val av partner inom aktuellt område?
  2. Vilka egenskaper var mest betydelsefulla när uppdragsgivaren valdes som partner?
  3. Hur uppfattas varumärket.

Visst låter det spännande?

Märkesstaus passar såväl högsta ledning som producerande personal. Till vår hjälp använder vi klassiska blädderblock, Post ITs, pennor och ett öppet sinne hos deltagarna.

Tidsåtgång: ca 3 timmar
Pris: från 25.000kr

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se