Insight

Minimering och utvärdering av riskfaktorer i marknadsstrategier

Ett lyckat varumärkes-, kampanj-, eller ett marknadsföringskoncept föregås alltid en strategi som i sin tur bygger på en tes [påstående (som ska bevisas)]. En tes kan som bekant vara mer eller mindre korrekt vilket också kan definieras som konceptuell riskfaktor. Oavsett om det handlar om att minimera den konceptuella riskfaktorn eller utvärdera genomförda insatser erbjuder vi en systematisk process för att samla, analysera och tolka information om en marknad, en bransch, konkurrenter, kunder och olika faktorer som kan påverka affärsbeslut.

En marknadsundersökning ger värdefulla insikter som hjälper er att förstå marknadsdynamik, kundpreferenser och konkurrensmiljö, vilket möjliggör bättre underbyggda strategiska val. Vi erbjuder två typer av Marknadsundersökningar:

Primär
undersökning

Innebär att samla in förstahandsdata direkt från källan. Metoder inkluderar enkäter, intervjuer, fokusgrupper och observationer.

Sekundär undersökning

Innebär att använda befintliga datakällor, som rapporter, studier, branschpublikationer och online-resurser.

För oss är det viktigt att väga in både intern och extern data för att komma fram till ett underlag som har betydelse.

Vår datainsamling använder sig av följande metoder:

Enkäter och frågeformulär:
Svar från en grupp respondenter för att förstå åsikter, preferenser och attityder.

Intervjuer:
Enskilda diskussioner med individer för att få djupare insikter.

Fokusgrupper:
Mindre grupp deltagare för att diskutera specifika ämnen eller produkter.

Observationer:
Konsumentbeteende i naturliga miljöer.

Online Forskning:
Online-plattformar och verktyg för att samla in och analysera data, inklusive analys av sociala medier.

Våra marknadsundersökningar anpassas efter behov och kan bestå av:

1. Marknadssegmentering

I syfte att dela upp marknaden i olika segment baserat på egenskaper som demografi, psykografi, beteenden och behov för att definiera olika målgrupper.

2. Konkurrensanalys

Utvärdera styrkor, svagheter, strategier och marknadspositionering i syfte att identifiera möjligheter och potentiella hot.

3. Kundinsikter

Att förstå kundbehov, preferenser, hinder och beteenden för att anpassa produkter och marknadsföringsbudskap för större effekt hos målgrupper.

4. Trender och Branschanalys

Granskning av trender, innovationer, teknologiska framsteg och förändringar i branschlandskapet som kan påverka affärsstrategier.

5. Marknadsstorlek och Potential

Uppskattning av den totala marknadsstorleken, identifiera målmarknadssegment och utvärdera potentialen för tillväxt eller mättnad.

6. SWOT-analys

Bedömning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget står inför. Denna analys ger en heltäckande vy över den interna och externa miljön.

Analys av kundbeteende:

Hur fattar kunder sina köpbeslut, deras köpvanor, motivationer och faktorer som påverkar deras val?

Oavsett om vårt arbete syftar till att skapa ett nytt koncept sammanaställs alltid vårt arbete i en väl genomarbetad och koncis rapport eller presentationer som uppdragsgivaren lätt kan förstå och agera utifrån.

Att använda insikter från en marknadsundersökning ger bra vägledning vid affärsbeslut som rör produktutveckling, prissättning, marknadsföringsstrategier osv.

Marknadsundersökning är en pågående process som hjälper er som företag att vara lyhörda för förändringar på marknaden och kundbeteendet för att minimera risker och maximera möjligheter i en konkurrensutsatt affärsmiljö.

Visst låter det spännande?

Kontakta oss för att höra mer om hur ni kan genomföra en markandsundersökning.

Björn Melin

Strateg & Kundansvarig

bjorn.melin@edenvik.se