Verksamhetspolicy

 

Edenvik bedriver en verksamhet med begränsad miljöpåverkan, med hänsyn tagen till ekonomiska, tidsmässiga och tekniska resurser samt gällande lagar och krav.

Vi har en hög servicenivå och tillgänglighet, där vi alltid strävar efter att överträffa förväntningarna. Detta ger upphov till långa och goda kundrelationer.

Medarbetarna bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och genom att utveckla verksamheten med ständiga förbättringar.

Kvalitets- & miljöarbetet är väl förankrat i organisationen genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter. Vi vill bidra till ett hållbarare samhälle och följer tillämplig lagstiftning och arbetar för att skydda vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor, avfall och resursförbrukning samt arbetar för att öka våra kunders miljöprestanda.

Stockholm, 2018-05-30
Edenvik

Daniel Edenvik
VD